Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3116
Title: Індекс ефективності логістики як інтерактивний інструмент порівняльного аналізу ефективності транспортної системи
Other Titles: Индекс эффективности логистики как интерактивный инструмент сравнительного анализа эффективности транспортной системы
Index of logistics efficiency as an interactive tool for comparative analysis of the transport system efficiency
Authors: Добруха, Л. Г.
Keywords: логістика;транспортні системи;ефективність;інновації;міжнародні перевезення вантажів;митниця;транспортна інфраструктура;реєстр;інтелектуальні транспортні системи;компетентність;логистика;транспортные системы;эффективность;инновации;международные перевозки грузов;таможня;транспортная инфраструктура,;реестр;интеллектуальные транспортные системы;компетентность;logistics;transport system;efficiency;innovation;international transport of goods;customs;transport infrastructure;registry;intelligent transport systems;competence
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Добруха Л. Г. Індекс ефективності логістики як інтерактивний інструмент порівняльного аналізу ефективності транспортної системи. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2019. № 18. С. 17-31.
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів;№ 18
Abstract: У статті розглянуто декілька показників формування загального індексу LPI, на значення яких впливає якість логістичних послуг, що безпосередньо обумовлено ефективністю, своєчасністю, професійністю надання автотранспортних послуг з перевезень пасажирів та вантажів і позначається на іміджі держави, як комерційного партнера на міжнародному ринку. Об’єкт дослідження: процес надання логістичних послуг в умовах глобалізації автоперевезень пасажирів та вантажів. Мета роботи: аналіз та дослідження впливу показника «якості і компетентності логістичних послуг» на міжнародні індекси і рейтинг країни. Науковою новизною проекту є запропонований підхід щодо здійснення в он-лайн режимі моніторингу компетентності виконавців автотранспортних послуг, в тому числі водіїв, який не має аналогів в Україні і відповідає світовим вимогам і стандартам галузі. Методи досліджень - статистичний аналіз, метод Делфі, методи SWOT-аналізу, SMART–аналізу та STEP – аналізу, множинного кореляційного аналізу, прогнозування. В роботі розглянуто питання впровадження інформаційної системи управління професійною компетентністю (Реєстр водіїв), як «доступу до професії» на ринку комерційних автоперевезень. Прогнозований вплив проекту на розвиток автотранспортної та суміжних галузей: введення в дію інформаційної система управління професійною компетентністю дозволить покращити умови для імплементації Угоди про Асоціацію у частині запровадження початкової кваліфікації і періодичної підготовки водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення вантажів або пасажирів, що в свою чергу позитивно вплине на підвищення ефективності та безпеки переміщення товарів українськими комерційними автотранспортними операторами у міжнародному сполученні, на підвищення рівню логістичних послуг, та як результат показника Якості та Компетентності логістичних послуг при формуванні загального індексу LPI України, і як наслідок підвищення рівню конкурентоспроможності, розвитку міжнародної торгівлі, привабливості інвестиційного клімату, а значить іміджу і рейтингу країни.
В статье рассмотрено ряд показателей формирования общего индекса LPI, на значение которых влияет качество логистических услуг, что непосредственно обусловлено эффективностью, своевременностью, профессионализмом оказываемых автотранспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров, и отражается на имидже государства, как коммерческого партнера на международном рынке. Объект исследования: процесс предоставления логистических услуг в условиях глобализации автоперевозок грузов и пассажиров. Цель работы: анализ и исследование влияния показателя «качества и компетентности логистических услуг» на международные индексы и рейтинг страны. Научной новизной проекта является предложенный подход по осуществлению в режиме он-лайн мониторинга компетентности исполнителей автотранспортных услуг, в том числе водителей, не имеющий аналогов в Украине и соответствующий мировым требованиям и стандартам отрасли. Методы исследований - статистический анализ, метод Дельфи, методы SWOT-анализа, SMART анализа и STEP - анализа, множественного корреляционного анализа, прогнозирования. В работе рассмотрены вопросы внедрения информационной системы управления профессиональной компетентностью (Реестр водителей), как «доступа к профессии» на рынке коммерческих автоперевозок. Прогнозируемое влияние проекта на развитие автотранспортной и смежных отраслей: введение в действие информационной системы управления профессиональной компетентностью позволит улучшить условия для имплементации Соглашения об ассоциации в части введения начальной квалификации и периодической подготовки водителей некоторых видов автомобильного транспорта для перевозки грузов или пассажиров, что в свою очередь положительно повлияет на повышение эффективности и безопасности перемещения товаров украинскими коммерческими автотранспортными операторами в международном сообщении, повышение уровня логистических услуг и как результат показателя качества и компетентности логистических услуг при формировании общего индекса LPI Украины, и как следствие повышение уровня конкурентоспособности, развития международной торговли, привлекательности инвестиционного климата, а значит имиджа и рейтинга страны
The paper considers a number of indicators patterning overall LPI index, which is influenced by the logistics services quality, directly determined by the efficiency, delivery timeliness and professionalism as regards road haulage and passenger transport services, and affects the image of the state as a commercial partner at the international market. Object of research: the process of logistics services rendering in the context of road haulage and passenger transport globalization. Purpose of work: to analyze and study the impact of "quality and logistics services competence" indicator on international subindicators and the country's rating. Scientific novelty of the project is the proposed approach for the implementation of on-line monitoring of the road transport services executors’ competence, including drivers, which has no analogues in Ukraine and meet international requirements and standards of the industry. Research methods: Delphi method, statistical analysis, methods of SWOT analysis, SMART analysis STEP analysis, multiple correlation analysis, forecasting. The paper explores implementation of information system for professional competence management (Drivers Register) as “access to profession” on the commercial road transport market. Projected impact of the project on the motor transport and related industries development: the introduction of an information system for professional competence managing will improve the conditions for the implementation of the Association Agreement regarding introduction of initial qualifications and periodic training for drivers of certain types of vehicles for the goods or passengers transport, which in turn will positively affect improvement of goods movement efficiency and safety by international commercial road transport operators of Ukraine, increasing logistics services level and thus of the competence and quality indicator of logistics services measuring overall LPI of Ukraine, resulting in upgrade of competitiveness level, development of international trade, attractive investment climate, and therefore the image and rating of the country.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3116
Appears in Collections:№ 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.