Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/33950
Назва: Оцінка ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій ключових зацікавлених сторін: автореф. дис. на здобуття … канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Інші назви: Оценка эффективности функционирования предприятий розничной торговли с позиций ключевых заинтересованных сторон
Estimation of efficiency of retail trade enterprises’ functioning from the positions of the key interested parties.
Автори: Аванесова, Ніна Едуардівна
Науковий керівник : Гросул, Вікторія Анатоліївна
Місце роботи: Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ключові слова: ефективність;зацікавлені сторони;підприємство роздрібної торгівлі;оцінка;показники;эффективность;заинтересованные стороны;предприятие розничной торговли;оценка;показатели;efficiency;interested parties;retail trade enterprise;estimation;indexes
Дата публікації: 2009
Видавництво: Харків: ХДУХТ
Бібліографічний опис: Аванесова Н. Е. Оцінка ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій ключових зацікавлених сторін: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); наук. конс. В. А. Гросул; Харків, 2009. 22 с.
Короткий огляд (реферат): У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено методичний інструментарій оцінки ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій зацікавлених сторін. Уточнено та розмежовано загальні дефініції теорії ефективності – «результат» і «ефект», «ефективність» і «результативність», «економічність», «оптимальність»; обґрунтовано вибір системи оцінки ефективності функціонування підприємства; систематизовано та доповнено класифікацію зацікавлених сторін підприємства роздрібної торгівлі. Обґрунтовано систему показників оцінки ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій зацікавлених сторін. Запропоновано методичні підходи до оцінки ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з точки зору ключових стейкхолдерів (споживачів, постачальників, персоналу та власників). Розроблено методичний інструментарій порівняльної комплексної оцінки ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі, який враховує результати діяльності підприємства та їх значущість для внутрішнього та зовнішнього оточення та дозволяє визначити рівень порівняльної ефективності функціонування підприємств у цілому та для кожної зацікавленої сторони зокрема.
Диссертационная работа посвящена обоснованию теоретических положений и разработке методического инструментария оценки эффективности функционирования предприятий розничной торговли с позиций заинтересованных сторон. В первом разделе работы «Теоретические основы оценки эффективности деятельности предприятия» проведен терминологический анализ категории «эффективность» и родственных ей понятий, уточнены и разграничены понятия «эффект» и «результат», «эффективность» и «результативность», «экономичность» и «оптимальность». Эффективность рассматривается как обобщающая, качественная категория успешности функционирования предприятия, определяющей характеристикой которой является результативность как совокупность индикаторов состояния и динамики развития предприятия (действенности, экономичности, производительности и прибыльности). Обосновано, что оценка эффективности функционирования предприятия должна базироваться на теории заинтересованных сторон. Уточнена сущность понятия «заинтересованная сторона», систематизирована и дополнена классификация заинтересованных сторон розничного торгового предприятия. Во втором разделе «Методические подходы к оценке эффективности функционирования предприятий розничной торговли» идентифицированы основные группы интересов заинтересованных сторон предприятий торговли, выявлены их вклады и выгоды от взаимодействия с хозяйствующим субъектом отрасли, обоснована система показателей оценки эффективности деятельности розничных торговых предприятий с точки зрения ключевых стейкхолдеров. Разработаны методические подходы к оценке эффективности деятельности субъектов торговой отрасли с позиции потребителей, поставщиков, персонала и собственников, которые на основе синтеза качественных и количественных характеристик дают возможность выявить проблемы в удовлетворении их потребностей и на этой основе обосновать соответствующие управленческие решения. В третьем разделе «Комплексная оценка эффективности функционирования предприятий розничной торговли с позиций заинтересованных сторон» обоснован методический инструментарий сравнительной комплексной оценки эффективности функционирования розничных торговых предприятий с точки зрения приоритетных заинтересованных сторон, который учитывает результаты деятельности предприятия и их значимость для внутреннего и внешнего окружения и позволяет определить уровень сравнительной эффективности деятельности предприятия в целом и для каждой заинтересованной стороны в частности. Определены направления обеспечения устойчивого взаимодействия предприятий розничной торговли с субъектами внутреннего и внешнего окружения.
In the thesis theoretical principles are substantiated and methodical tools for the estimation of the efficiency of the retail trade enterprises functioning are developed from the positions of the interested parties. General definitions of the efficiency theory – «result» and «effect», «efficiency» and «effectiveness», «economy», «optimum» are specified and differentiated; the choice of the system of the enterprise performance evaluation is substantiated; classification of the parties interested in retail trade enterprise is systematized and complemented. The system of indexes for the evaluation of retail trade enterprises from the positions of the interested parties is validated. Methodical approaches to the estimation of retail trade enterprises from the point of key stakeholders (consumers, suppliers, personnel and proprietors) are proposed. Methodical tool for comparative complex of efficiency estimation of retail trade enterprises are developed, which take into account results of the enterprise activity and their significance for internal and external surroundings and allow to define level of comparative performance of enterprises in general and for every interested party in particular.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/33950
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avanesova_08.00.04.pdf376.93 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.