Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3207
Title: Формування глобальних ланцюгів комплексних постачань в системі агрологістики
Other Titles: Формирование глобальных цепей комплексных поставок в системе агрологистики
Formation of global chain fintegrated supply in the system of a аgrarian logistics
Authors: Кулик, В. А.
Марчук, В. Є.
Гармаш, О. М.
Захарчук, А. П.
Keywords: гетерархія;спіральна динаміка;логістична інтеграція;ланцюги постачання;первинні ресурси;аграрний холдинг;агрологістика;гетерархия;спиральная динамика;логистическая интеграция;цепи поставок;первичные ресурсы;аграрный холдинг;агрологистика;heterarchy;spiral dynamics;logistic integration;supply chains;primary resources;agrarian holding;agrologistics
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Кулик В. А., Марчук В. Є., Гармаш О. М., Захарчук А. П., Градиський Ю. О. Формування глобальних ланцюгів комплексних постачань в системі агрологістики. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2019. № 16. С. 61-69.
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів;№ 16
Abstract: Розглянуто сучасну наукову концепцію формування та функціонування глобальних ланцюгів постачання і особливості їх застосування в сфері агрологістики. Проаналізовано офіційні статистичні матеріали стану і перспектив розвитку аграрного сектора економіки України, визначено причинно-наслідкові зв'язки реального падіння ефективності окремих галузей аграрного виробництва і недоліки державного управління і ринкового регулювання діяльності агропідприємств. Визнана можливість якісного та своєчасного постачання матеріальних ресурсів і необхідність реформування агрологістики на принципах логістичної інтеграції та логістичної координації. Впровадження концептуальних підходів інтегрованої логістики та запропонованого в даній статті теоретичного обґрунтування методів і процесів управління глобальними ланцюгами комплексних постачань в теорію і практику агрологістики можуть допомогти вирішити більшість проблем, що заважають забезпеченню конкурентоспроможності та експортно-імпортної ефективності вітчизняної агросфери. Аналіз існуючого стану логістичного забезпечення АПК виявив, що серед наростаючої кількості проблем агрологістики є серйозні стратегічні ризики і загрози. Функцію віртуальної координації та регулювання такого надскладного багатономенклатурного та багатофункціонального ланцюга комплексних постачань може взяти на себе також фокусна компанія ланцюга, використовуючи схему гетерархічного управління узгодженою та систематизованою взаємодією всіх суб’єктів ланцюга постачань. Розроблено авторський підхід до визначення ланцюга поставок як петлі спірального характеру основних етапів трансформації первинних ресурсів у кінцевий продукт задоволення потреб споживачів. Запропоновано ряд рекомендацій щодо підвищення ефективності управління ланцюгами постачань у сфері агрологістики за рахунок створення транспортно-логістичного агрохолдингу з функцією централізованого управління забезпечення всіма видами ресурсів.
Рассмотрено современную научную концепцию формирования и функционирования глобальных цепей поставок и особенности их применения в сфере агрологистики. Проанализированы официальные статистические материалы состояния и перспектив развития аграрного сектора экономики Украины, определены причинно-следственные связи реального падения эффективности отдельных отраслей аграрного производства и недостатки государственного управления и рыночного регулирования деятельности агропредприятий. Признана возможность качественного и своевременного снабжения материальных ресурсов и необходимость реформирования агрологистики на принципах логистической интеграции и логистической координации. Внедрение концептуальных подходов интегрированной логистики и предложенного в данной статье теоретического обоснования методов и процессов управления глобальными цепями комплексных поставок в теорию и практику агрологистики могут помочь решить большинство проблем, мешающих обеспечению конкурентоспособности и экспортно-импортной эффективности отечественной агросферы. Анализ существующего состояния логистического обеспечения АПК обнаружил, что среди нарастающего количества проблем агрологистики есть серьезные стратегические риски и угрозы. Функцию виртуальной координации и регулирования такой сверхсложной многономенклатурной и многофункциональной цепи комплексных поставок может взять на себя также фокусная компания цепи, используя схему гетерархичного управления согласованного и систематизированного взаимодействия всех субъектов цепи поставок. Разработан авторский подход к определению цепи поставок как петли спирального характера основных этапов трансформации первичных ресурсов в конечный продукт удовлетворения потребностей потребителей. Предложено ряд рекомендаций по повышению эффективности управления цепями поставок в сфере агрологистики за счет создания транспортно-логистического агрохолдинга с функцией централизованного управления обеспечением всеми видами ресурсов.
The modern scientific concept of the formation and functioning of global supply chains and the peculiarities of their application in the field of agrologistics are considered. The official statistical materials of the state and prospects of development of the agrarian sector of the economy of Ukraine were analyzed, the cause-and-effect relationships of the real fall in the efficiency of individual sectors of the agrarian production and the shortcomings of public administration and market regulation of agricultural enterprises were determined. The possibility of quality and timely supply of material resources and the need to reform agrologistics based on the principles of logistical integration and logistic coordination are recognized.The introduction of conceptual approaches of integrated logistics and the theoretical rationale proposed in this article for the methods and processes of managing global chains of complex supplies to the theory and practice of agrologistics can help solve most of the problems hindering the competitiveness and export-import efficiency of the domestic agrosphere. An analysis of the current state of the logistical support of the AIC found that among the growing number of problems of agrologistics there are serious strategic risks and threats. The agricultural sector of Ukraine is a complex branched dynamic system of industries, enterprises and organizations, which requires both targeted state management and free market regulation using a logistic approach to managing the resource supply of agricultural production and distribution and distribution of products of the agro-industrial complex. Stable long-term partnerships of the holding with suppliers, customers, outsourcing companies and a distribution network will help reduce market risks and create a synergy of corporateization of the global supply chain. For efficient functioning of supply chains in the system of agronomy, first of all, it is necessary to form a client-oriented complex of supply objects in accordance with the complex needs of consumers. The function of the virtual coordination and regulation of such a highly complex multi-item and multifunctionalchain of complex supply can also be assumed by the focal company of the chain, using a hierarchical control scheme for coordinated and systematic interaction of all the actors of the supply chain. An author's approach has been developed to define the supply chain as a loop of the spiral nature of the main stages of transforming primary resources into a final product meeting the needs of consumers. A number of recommendations for improving the efficiency of supply chain management in the field of agrologistics is proposed.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3207
Appears in Collections:№ 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf562.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.