Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/2985
Title: Финансовые затраты на внедрение резцов из гексанита-р при точении покрытий наплавленных порошковыми проволоками
Other Titles: Фінансові витрати на впровадження різців з гексаніта- р при точінні покриттів наплавлених порошковими дротами
Financial costs for the introduction of cutters from hexanite-P when turning coatings deposited with flux-cored wires
Authors: Коломиец, В. В.
Мазоренко, Д. И.
Антощенков, Р. В.
Богданович, О. А.
Богданович, С. А.
Клименко, С. А.
Копейкина, М. Ю.
Keywords: работоспособность;покрытие;порошок;проволока;скорость резания;затраты;працездатність;покриття;порошок;дріт;швидкість різання;витрати;efficiency;coating;powder;wire;cutting speed;costs
Issue Date: 2020
Publisher: Харків: ХНТУСГ
Citation: Коломиец В. В., Мазоренко Д. И., Антощенков Р. В., Богданович О. А., Богданович С. А., Клименко С. А., Копейкина М. Ю. Финансовые затраты на внедрение резцов из гексанита-р при точении покрытий наплавленных порошковыми проволоками. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2020. № 21. 164-174 с.
Series/Report no.: Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів;№ 21
Abstract: В работе приведена методика и пример расчета финансовых затрат при внедрении резцов из сверхтвердого материала на основе нитрида бора типа гексанит-Р при чистовом точении материалов, наплавленных порошковыми проволоками. Установлена зависимость основных затрат от скорости резания и материала наплавленного слоя. Показано, что затраты на заработную плату рабочего, оборудование, электроэнергию и инструмент в основном зависят от технологических параметров процесса обработки, свойств и неоднородности срезаемого слоя покрытия. Технологическая себестоимость обработки наплавленных материалов может точнее служить оценкой работоспособности инструментов из сверхтвердых материалов при их внедрении в ремонтное производство. В результате проведенного расчета обработки ряда покрытий с различным химическим составом и различной степенью неоднородности получено влияние скорости резания на технологическую себестоимость обработки, по которой можно судить об влиянии финансовых затрат на работоспособность резцов из гексанита-Р. Установлено, что с увеличением скорости резания технологическая себестоимость уменьшается резко до скорости резания 1,5…2,0 м/с. Дальнейшее увеличение скорости резания мало влияет на уменьшение технологической себестоимости обработки. При этом для каждого наплавленного материала виден свой интервал скоростей резания, который можно и при такой оценке работоспособности принимать за оптимальный. Определено, что характер влияния скорости резания, то есть производительности обработки, на финансовые затраты примерно одинаков, но величины технологической себестоимости зависят от свойств и неоднородности покрытия. С увеличением твердости и неоднородности покрытия технологическая себестоимость обработки уменьшается, но экстремума, такого как при изменении стойкости или пути резания, на кривых не наблюдается. Установлено, что оценка работоспособности инструментов из сверхтвердых материалов при чистовом точении покрытий финансовыми затратами на обработку может более точно обеспечить их рациональное применение. При обработке покрытий резцами из гексанита-Р следует назначать большие скорости резания, чем они определены в зависимости от максимальной стойкости при принятом критерии износа.
В роботі наведено методику та приклад розрахунку фінансових витрат при впровадженні різців з надтвердого матеріалу на основі нітриду бору типу гексаном-Р при чистовому точінні матеріалів, наплавлених порошковими дротами. Встановлено залежність основних витрат від швидкості різання і матеріалу наплавленого шару. Показано, що витрати на заробітну плату робітника, обладнання, електроенергію і інструмент в основному залежать від технологічних параметрів процесу обробки, властивостей і неоднорідності зрізаного шару покриття. Технологічна собівартість обробки наплавлених матеріалів може точніше служити оцінкою працездатності інструментів з надтвердих матеріалів при їх впровадженні в ремонтне виробництво. В результаті проведеного розрахунку обробки ряду покриттів з різним хімічним складом і різним ступенем неоднорідності отримано вплив швидкості різання на технологічну собівартість обробки, по якій можна судити про вплив фінансових витрат на працездатність різців з гексаніта-Р. Встановлено, що зі збільшенням швидкості різання технологічна собівартість зменшується різко до швидкості різання 1,5...2,0 м/с. Подальше збільшення швидкості різання мало впливає на зменшення технологічної собівартості обробки. При цьому для кожного наплавленого матеріалу видно свій інтервал швидкостей різання, який можна і при такій оцінці працездатності приймати за оптимальний. Визначено, що характер впливу швидкості різання, тобто продуктивності обробки, на фінансові витрати приблизно однаковий, але величини технологічної собівартості залежать від властивостей і неоднорідності покриття. Зі збільшенням твердості і неоднорідності покриття технологічна собівартість обробки зменшується, але екстремуму, такого як при зміні стійкості або шляху різання, на кривих не спостерігається. Встановлено, що оцінка працездатності інструментів з надтвердих матеріалів при чистовому точінні покриттів фінансовими витратами на обробку може більш точно забезпечити їх раціональне застосування. При обробці покриттів різцями з гексаніта-Р слід призначати великі швидкості різання, ніж вони визначені в залежності від максимальної стійкості при прийнятому критерії зносу.
The paper presents a methodology and an example of calculating financial costs when introducing cutters made of a superhard material based on boron nitride of the hexanit-P type during finishing turning of materials deposited with flux-cored wires. The dependence of the main costs on the cutting speed and the material of the deposited layer is established. It is shown that the costs of wages for a worker, equipment, electricity and tools mainly depend on the technological parameters of the processing process, the properties and heterogeneity of the cut layer of the coating. The technological cost of processing the deposited materials can more accurately serve as an assessment of the performance of tools made of super hard materials when they are introduced into repair production. As a result of the calculation of the processing of a number of coatings with different chemical composition and varying degrees of inhomogeneity, the effect of cutting speed on the technological cost of processing was obtained, by which one can judge the effect of financial costs on the performance of cutters made of hexanit-P. It has been established that with an increase in cutting speed, the technological cost decreases sharply to a cutting speed of 1.5...2.0 m/s. A further increase in cutting speed has little effect on reducing the technological cost of processing. In this case, for each deposited material, its own range of cutting speeds is visible, which can be taken as optimal even with such an assessment of performance. It has been determined that the nature of the effect of cutting speed, that is, processing productivity, on financial costs is approximately the same, but the value of the technological cost depends on the properties and heterogeneity of the coating. With an increase in the hardness and heterogeneity of the coating, the technological cost of processing decreases, but an extremum, such as when changing the resistance or cutting path, is not observed on the curves. It has been established that the assessment of the performance of tools made of super hard materials during finishing turning of coatings by financial costs of processing can more accurately ensure their rational use. When processing coatings with cutters made of hexanite-P, higher cutting speeds should be assigned than they are determined depending on the maximum resistance for the accepted wear criterion.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/2985
Appears in Collections:№ 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
164-174.pdf544.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.