Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/2886
Title: Безпечна експлуатація та надійність мостових споруд на дорогах України як необхідні елементи траспортної логістики
Other Titles: Безопасная эксплуатация и надежность мостовых сооружений на дорогах Украины как необходимые элементы транспортной логистики
Safe operation and reliability of structures bridge road Ukraine as essential elements of transport logistics
Authors: Безбабічева, О. І.
Кірієнко, М. М.
Черепньов, І. А.
Топчій, В. Л.
Keywords: транспортна логістика;мости;безпечна експлуатація;надійність;дефекти;руйнування;оцінка технічного стану;транспортная логистика;мосты;безопасная эксплуатация;надежность;дефекты;разрушения;оценка технического состояния;transport logistics;bridges;safe operation;reliability;defects;destructions;evaluation of technical condition
Issue Date: 2016
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Безбабічева О. І., Кірієнко М. М., Черепньов І. А., Топчій В. Л. Безпечна експлуатація та надійність мостових споруд на дорогах України як необхідні елементи траспортної логістики. Інженерія природокористування. 2016. № 1 (5). С. 29-39.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 1 (5)
Abstract: Розглядаются питання надійності та безпечної експлуатації мостових споруд. Мостові споруди є складними інженерними системами 4-5 категорії небезпеки. При цьому стан цих споруд може суттєво впливати та транспортно - логістични схеми будь-яких перевезень в сфері агропромислового комплексу. Закриття руху через незадовільний стан споруди або ії руйнування, організація нових шляхів доставки вантажів та пассажирів є затратними. Пропонується приділяти професійну увагу всім етапам життевого циклу споруд для подовження іх ресурсу. Розглядаються основні причини переходу автодорожніх мостів до незадовільного стану. Наводяться дані про вплив стану окремих елементів на зниження строку служби споруд. Одним з основних факторів, що значно знижують надійність та термін служби мостів, є несвоєчасна заміна гідроізоляції та застосування неякісних матеріалів для ії улаштування. «Слабкими ланками» для споруд є відсутність сучасного комплексного водовідводу, недосконалість деформаційних швів та зон сполучень з підходами. Виявлено, що найбільш розповсюдженими причинами незадовільного стану мостів є дефекти та помилки етапу будівництва, зокрема, зневага до норм та правил виконання робіт. Показано, шо етап експлуатації повинен супроводжуватися своєчасними обстеженнями та виконанням поточних ремонтів, що потребує державної підтримки та спеціально підготовлених професійних кадрів. Окремою категорією зруйнованих споруд стають мости та шляхопроводи зони АТО, відновлення яких є дуже проблематичним. Переміщення по мостам важкої техніки та понаднормативних вантажів може призвести до аварій та до руйнувань прогонів та опор існуючих мостів. Відмічається, що результат функціонування мосту як системи має не тільки технічні, але й економічні, соціальні, екологічні та інші аспекты. Тому пропонується проводити оцінку технічного стану споруд, їх надійності та довговічності при широкому застосуванні можливостей комп’ютерної техніки. Відмічається, що нові технології ремонту та проектування споруд, а також своєчасна діагностика дають можливість покращити стан споруд під час їх експлуатації, а також знизити ризик передчасних відмов у майбутньому.
Рассматриваются вопросы надежности и безопасной эксплуатации мостов. Мостовые сооружения являются сложными инженерными системами 4-5 категории опасности. При этом состояние этих сооружений может существенно влиять на транспортно-логистические схемы любых перевозок в сфере агропромышленного комплекса. Закрытие движения из-за неудовлетворительного состояния сооружения или вследствие разрушения, организация новых путей доставки грузов и пассажиров являются затратными. Предлагается уделять профессиональное внимание всем этапам жизненного цикла сооружений для продления их ресурса. Рассматриваются основные причины перехода автодорожных мостов в неудовлетворительное состояние. Приводятся данные о влиянии состояния отдельных элементов на снижение срока службы сооружений. Одним из основных факторов, которые значительно снижают надежность и срок службы мостов, является несвоевременная замена гидроизоляции и применения некачественных материалов для ее устройства. «Слабыми звеньями» для сооружений является отсутствие современного комплексного водоотвода, несовершенство деформационных швов и зон сопряжений с подходами. Выявлено, что наиболее распространенными причинами неудовлетворительного состояния мостов являются дефекты и ошибки этапа строительства, в частности, пренебрежение к нормам и правилам производства работ. Показано, что этап эксплуатации должен сопровождаться своевременными обследованиями и выполнением текущих ремонтов, что требует государственной поддержки и специально подготовленных профессиональных кадров. Отдельной категорией разрушенных сооружений становятся мосты и путепроводы зоны АТО, восстановление которых весьма проблематично. Перемещение по мостам тяжелой техники и сверхнормативных грузов может привести к авариям и к разрушениям пролетов и опор существующих мостов. Отмечается, что результат функционирования моста как системы имеет не только технические, но и экономические, социальные, экологические и другие аспекты. Предлагается проводить оценку технического состояния сооружений, их надежности и долговечности с использованием возможностей компьютерной техники. Отмечается, что новые технологии ремонта и проектирования сооружений, а также своевременная диагностика дают возможность улучшить состояние сооружений при их эксплуатации, а также снизить риск преждевременных отказов в будущем.
Matters of reliability and safe operation of the bridges have been studied. Bridge structures are complex engineering systems of 4-5 category danger. At that, the state of these structures can significantly affect the transport and logistic schemes of any traffic in the area of agro-industrial complex. Closing movement due to the poor state of structures or due to the destruction, organizing new ways of the transportation of goods and passengers is costly. It is proposed to pay professional attention to all stages of the life cycle of structures to prolong their life. The main reasons for the transition of road bridges into poor condition have been considered. The data on the effect of the state of individual elements on the reduction of lifetime of the structures has been given. One of the main factors significantly reducing the reliability and lifetime of bridges is untimely replacement of waterproofing and the use of substandard materials for it. “Weak links” for the structure is the lack of modern integrated drainage, inadequate joints and areas of interfaces with bridge approaches. It has been discovered that the most common causes of the poor state of the bridges are defects and mistakes made at the construction phase, in particular, disregard for the rules and regulations of the work. It is shown that the operation phase should be followed by timely examinations and routine repair, which requires state support and specially trained professionals. A separate category of the destroyed structures are bridges and ATO overpasses, which are very problematic to be recovered. Moving over the bridges with heavy machinery and excessive loads can lead to accidents and destruction of spans and supports of the existing bridges. It has been noted that the result of the operation of the bridge as a system has not only technical, but also economic, social, environmental and other aspects. It has been proposed to evaluate the technical state of structures, their reliability and durability with the use of computer technology capabilities. It has been noted that the new technology of repair and design of structures, as well as timely diagnosis, makes it possible to improve the condition of structures during their operation, as well as reduce the risk of premature failures in the future.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/2886
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 1 (5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf500.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.