Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/2785
Назва: Тенденції розвитку підприємництва в морській галузі
Інші назви: Тенденции развития предпринимательства в морской отрасли
Entrepreneurship Trends in the Maritime Industry
Автори: Голубкова, І.А.
Бабаченко, М.В.
Яворська, А.Ф.
Левинська, Т.І.
Бурмака, Л.О.
Ключові слова: морська галузь;морський порт;стивідорна компанія;підприємницька діяльність;ефективність;морская отрасль;морской порт;стивидорная компания;предпринимательская деятельность;эффективность;maritime industry;seaport;stevedoring company;business;efficiency
Дата публікації: 19-січ-2021
Видавництво: Харків : ХНАУ
Бібліографічний опис: Голубкова І.А., Бабаченко М.В., Яворська А.Ф., Левинська Т.І., Бурмака Л.О. Тенденції розвитку підприємництва в морській галузі. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2021. № 1. С. 19-34.
Короткий огляд (реферат): Голубкова І.А., Бабаченко М.В., Яворська А.Ф., Левинська Т.І., Бурмака Л.О. Тенденції розвитку підприємництва в морській галузі. Морська галузь в Україні є однією з основних елементів усієї транспортної інфраструктури. В Україні у 2013 р. за результатами реформ було сформовано новий орган управління - Адміністрація морських портів України, ціллю якої є ефективне управління та використання державного майна, залучення інвестиційних ресурсів у розвиток портової інфраструктури тощо. В організаційну структуру Адміністрації морських портів України входять 13 морських портів (МП) як цілісні майнові комплекси. Розвиток морської портової інфраструктури залишає бажати кращого, що підтверджується низьким рейтингом України за результатами проведених досліджень World Economic Forum та IMD World Competitiveness Center. На території морських портів функціонують приватні вітчизняні та іноземні компанії, які орендують їх майно на довготривалій основі. Найбільш поширеними організаційноправовими формами функціонування виступають товариства з обмеженою відповідальністю, публічні та приватні акціонерні товариства та приватні підприємства. Більшість портових операторів (стивідорних компаній) орієнтовані на обробку таких вантажів як масла продуктові, зерно та нафто-газова та хімічна продукція. В цілому, ефективність використання підприємницького потенціалу морських портів становить 64,3%. З усього переліку МП два показали ефективність що не перевищує 1,5%, що й послужило основою розгляду їх повної приватизації. В Україні відбувається відхід від тотального державного управління морською галуззю. Наразі Міністерством інфраструктури України реалізується програма передачі 7 МП у концесію іноземним компанія.
Голубкова И.А., Бабаченко М.В., Яворская А.Ф., Левинская Т.И., Бурмака Л.А. Тенденции развития предпринимательства в морской отрасли. Морская отрасль в Украине является одной из основных элементов всей транспортной инфраструктуры. В Украине в 2013 г. по результатам реформ был сформирован новый орган управления - Администрация морских портов Украины, целью которой является эффективное управление и использование государственного имущества, привлечения инвестиционных ресурсов в развитие портовой инфраструктуры и т.п. В организационную структуру Администрации морских портов Украины входят 13 морских портов (МП) как целостные имущественные комплексы. Развитие морской портовой инфраструктуры оставляет желать лучшего, что подтверждается низким рейтингом Украины по результатам проведенных исследований World Economic Forum и IMD World Competitiveness Center. На территории МП функционируют частные отечественные и иностранные компании, которые арендуют их имущество на долгосрочной основе. Наиболее распространенными организационно-правовыми формами функционирования выступают общества с ограниченной ответственностью, публичные и частные акционерные общества и частные предприятия. Большинство портовых операторов (стивидорных компаний) ориентированы на обработку таких грузов как масла продуктовые, зерно и нефтегазовая и химическая продукция. В целом, эффективность использования предпринимательского потенциала морских портов составляет 64,3%. Из всего перечня МП два показали эффективность не превышающей 1,5%, что и послужило основой рассмотрения их полной приватизации. В Украине происходит отход от тотального государственного управления морской отраслью. Сейчас Министерством инфраструктуры Украины реализуется программа передачи 7 МП в концессию иностранным компания. Передача происходит как в виде целостных имущественных комплексов, так и их частей. Указанные Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 1. 2021 34 проблемы требуют использования международного опыта по совершенствованию и оптимизации использования имеющегося производственного потенциала. Кроме аренды, концессии или приватизации МП, также могут быть использования процессы интеграции и построения морских кластеров.
Golubkova I.A., Babachenko M.V., Yavorska A.F., Levinska T.I., Burmaka L.O. Entrepreneurship Trends in the Maritime Industry. The maritime industry in Ukraine is one of the main elements of the entire transport infrastructure. In Ukraine, in 2013, as a result of reforms, a new governing body was formed - the Administration of Sea Ports of Ukraine, which aims to effectively manage and use state property, attract investment resources in the development of port infrastructure and so on. The organizational structure of the Administration of Seaports of Ukraine includes 13 seaports (SP) as integral property complexes. The development of maritime port infrastructure leaves much to be desired, which is confirmed by the low rating of Ukraine according to the results of research conducted by the World Economic Forum and IMD World Competitiveness Center. Private domestic and foreign companies operate on the territory of SPs, which lease their property on a long-term basis. The most common organizational and legal forms of operation are limited liability companies, public and private joint stock companies and private enterprises. Most port operators (stevedoring companies) focus on handling cargo such as edible oils, grain and oil, gas and chemical products. In general, the efficiency of using the entrepreneurial potential of seaports is 64.3%. Of the entire list of SPs, two showed an efficiency not exceeding 1.5%, which was the basis for considering their full privatization. In Ukraine, there is a departure from the total state management of the maritime industry. Currently, the Ministry of Infrastructure of Ukraine is implementing a program to transfer 7 SPs to concessions to foreign companies. The transfer takes place both in the form of integral property complexes and their parts. These problems require the use of international experience to improve and optimize the use of existing production capacity. In addition to the lease, concession or privatization of SPs, the processes of integration and construction of maritime clusters can also be used.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/2785
Розташовується у зібраннях:Вісник ХНАУ №1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
statta_golubkova_babacenko_javorska_levinska_burmaka_tendencіi_rozvitku_ pіdpriemnictva_v_morskіj_galuzі.pdf653.14 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.