Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13602
Title: Можливості реінжинірингу та моделювання бізнес-процесів у маркетинговій діяльності підприємств
Other Titles: Возможности реинжиниринга и моделирование бизнес-процессов в маркетинговой деятельности предприятий
Opportunities for reengineering and modeling of business processes in the marketing activities of enterprises
Authors: Мандич, О. В.
Keywords: конкурентоспроможність;агропромисловий маркетинг;агробізнес;стратегічне управління;маркетингові стратегії;ефективність;конкурентоспособность;агропромышленный маркетинг;агробизнес;стратегическое управление;маркетинговые стратегии;эффективность;competitiveness;agribusiness marketing;agribusiness;strategic management;marketing strategies;efficiency
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Мандич О. В. Можливості реінжинірингу та моделювання бізнес-процесів у маркетинговій діяльності підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 193 «Економічні науки». 2018. С. 311-319.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 193;
Abstract: В роботі розглянуто про проаналізовано існуючі особливості формування та провадження маркетингової діяльності основними суб’єктами вітчизняного агробізнесу – товаровиробниками. Визначено проблемні компоненти комплексу маркетингу в забезпеченні результативного та конкурентоспроможного розвитку, на основі якого обґрунтовано необхідність оновлення існуючих маркетингових стратегій, сформовано теоретичне наповнення комплексу агропромислового маркетингу (в розрізі товарної, цінової, комунікаційної та збутової політик), а також запропоновано практичні моделі використання маркетингового інструментарію у виробничо-комерційній діяльності агропромислових підприємств.
В работе рассмотрены о проанализированы существующие особенности формирования и осуществления маркетинговой деятельности основными субъектами отечественного агробизнеса – товаропроизводителями. Определены проблемные компоненты комплекса маркетинга в обеспечении результативного и конкурентоспособного развития, на основе которого обоснована необходимость обновления существующих маркетинговых стратегий, сформирован теоретическое наполнение комплекса агропромышленного маркетинга (в разрезе товарной, ценовой, коммуникационной и сбытовой политик), а также предложены практические модели использования маркетингового инструментария в производственно-коммерческой деятельности агропромышленных предприятий.
The paper analyzes the existing features of the formation and implementation of marketing activities by the main subjects of domestic agribusiness – commodity producers. The problem components of the marketing complex in providing effective and competitive development were determined, on the basis of which the necessity of updating existing marketing strategies was substantiated, the theoretical filling of the agroindustrial marketing complex (in terms of commodity, price, communication and marketing policies) was formulated, as well as practical models of the use of marketing tools in production and commercial activity of agroindustrial enterprises.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13602
Appears in Collections:Випуск 193: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_193_2018.pdf438.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.