Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13602
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМандич, О. В.-
dc.date.accessioned2022-11-14T19:39:58Z-
dc.date.available2022-11-14T19:39:58Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationМандич О. В. Можливості реінжинірингу та моделювання бізнес-процесів у маркетинговій діяльності підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 193 «Економічні науки». 2018. С. 311-319.uk_UA
dc.identifier.urihttps://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13602-
dc.description.abstractВ роботі розглянуто про проаналізовано існуючі особливості формування та провадження маркетингової діяльності основними суб’єктами вітчизняного агробізнесу – товаровиробниками. Визначено проблемні компоненти комплексу маркетингу в забезпеченні результативного та конкурентоспроможного розвитку, на основі якого обґрунтовано необхідність оновлення існуючих маркетингових стратегій, сформовано теоретичне наповнення комплексу агропромислового маркетингу (в розрізі товарної, цінової, комунікаційної та збутової політик), а також запропоновано практичні моделі використання маркетингового інструментарію у виробничо-комерційній діяльності агропромислових підприємств.uk_UA
dc.description.abstractВ работе рассмотрены о проанализированы существующие особенности формирования и осуществления маркетинговой деятельности основными субъектами отечественного агробизнеса – товаропроизводителями. Определены проблемные компоненты комплекса маркетинга в обеспечении результативного и конкурентоспособного развития, на основе которого обоснована необходимость обновления существующих маркетинговых стратегий, сформирован теоретическое наполнение комплекса агропромышленного маркетинга (в разрезе товарной, ценовой, коммуникационной и сбытовой политик), а также предложены практические модели использования маркетингового инструментария в производственно-коммерческой деятельности агропромышленных предприятий.uk_UA
dc.description.abstractThe paper analyzes the existing features of the formation and implementation of marketing activities by the main subjects of domestic agribusiness – commodity producers. The problem components of the marketing complex in providing effective and competitive development were determined, on the basis of which the necessity of updating existing marketing strategies was substantiated, the theoretical filling of the agroindustrial marketing complex (in terms of commodity, price, communication and marketing policies) was formulated, as well as practical models of the use of marketing tools in production and commercial activity of agroindustrial enterprises.uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherХНТУСГuk_UA
dc.relation.ispartofseriesВісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 193;-
dc.subjectконкурентоспроможністьuk_UA
dc.subjectагропромисловий маркетингuk_UA
dc.subjectагробізнес;стратегічне управлінняuk_UA
dc.subjectмаркетингові стратегіїuk_UA
dc.subjectефективністьuk_UA
dc.subjectконкурентоспособностьuk_UA
dc.subjectагропромышленный маркетингuk_UA
dc.subjectагробизнесuk_UA
dc.subjectстратегическое управлениеuk_UA
dc.subjectмаркетинговые стратегииuk_UA
dc.subjectэффективностьuk_UA
dc.subjectcompetitivenessuk_UA
dc.subjectagribusiness marketinguk_UA
dc.subjectagribusinessuk_UA
dc.subjectstrategic managementuk_UA
dc.subjectmarketing strategiesuk_UA
dc.subjectefficiencyuk_UA
dc.titleМожливості реінжинірингу та моделювання бізнес-процесів у маркетинговій діяльності підприємствuk_UA
dc.title.alternativeВозможности реинжиниринга и моделирование бизнес-процессов в маркетинговой деятельности предприятийuk_UA
dc.title.alternativeOpportunities for reengineering and modeling of business processes in the marketing activities of enterprisesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Випуск 193: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_193_2018.pdf438.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.