Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/5891
Title: Стратегічне управління маркетинговою та збутовою діяльності інтегрованих підприємств: автореф. дис. на здобуття … канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Other Titles: Стратегическое управление маркетинговой и сбытовой деятельностью интегрированных предприятий
Management of the potential of development of marketing activities of agrarian enterprises
Authors: Липовий, Дмитро Валерійович
metadata.dc.contributor.advisor: Мандич, Олександра Валеріївна
Keywords: управління;стратегія;маркетинг;збутова діяльність;конкурентоспроможність;підприємство;результативність;управление;стратегия;маркетинг;сбытовая деятельность;конкурентоспособность;предприятие;результативность;management;strategy;marketing;competitiveness;enterprise;performance
Issue Date: 2018
Publisher: Харків
Citation: Липовий Д. В. Стратегічне управління маркетинговою та збутовою діяльності інтегрованих підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); наук. конс. О. В. Мандич; Харків, 2018. 23 с.
Abstract: В дисертаційному дослідженні обґрунтовано концепцію побудови внутрішньої вертикальної інтеграції в агропромисловому виробництві для запровадження можливостей виходу аграрних підприємств на новий рівень інфраструктури агропродовольчого ринку через формування інтегрованих підприємств за допомогою зміни їх виробничого напряму з урахуванням розвитку їх маркетингової та збутової діяльностей, при чому на відміну від існуючих положень, маркетингову діяльність для умов аграрного та агропромислового виробництва слід повністю забезпечити новим сформованим інструментарієм, а не пристосуванням існуючих теоретичних здобутків, що не враховуватиме галузевих особливостей й тим самим не зможе в повному обсязі використовуватись інтегрованими підприємствами. Удосконалено інтегрований механізм та архітектуру стратегій управління маркетинговою та збутовою діяльністю інтегрованих підприємств, в основі яких запропоновано внутрішньогосподарські зміни у взаємодії виробничої та збутової підсистем їх діяльності з метою пристосування інтегрованих виробництв та відповідних стратегій для забезпечення необхідного рівня результативності та отримання належного рівня конкурентоспроможності діяльності інтегрованих підприємств. Запропоновано інструментарій формування в інтегрованих підприємствах маркетингової діяльності та збуту через виокремлення окремих особливостей стратегічного управління на нових функціональних та операційних рівнях інфраструктури агропродовольчого ринку, а також окреслення необхідності запровадження внутрішньої вертикальної інтеграції в аграрному виробництві. Дістали подальшого розвитку принципи розвитку стратегій управління маркетингом та збутом на основі існуючих положень формування товарної політики, стратегій ціноутворення та товаророзподілу для особливостей аграрного та агропромислового виробництва з урахуванням відповідних механізмів їх запровадження в діяльність інтегрованого підприємства. Визначені шляхи розвитку в стратегічному управлінні маркетинговою та збутовою діяльністю інтегрованих підприємств через залучення інструментарію вертикальної інтеграції у виробничу систему управління та проектного обґрунтування запропонованих заходів у відповідності з результатами маркетингових досліджень.
В диссертационном исследовании обоснована концепция построения внутренней вертикальной интеграции в агропромышленном производстве для внедрения возможностей выхода аграрных предприятий на новый уровень инфраструктуры агропродовольственного рынка путем формирования интегрированных предприятий посредством изменения их производственного направления с учетом развития их маркетинговой и сбытовой деятельностей, причем в отличие от существующих положений, маркетинговую деятельность для условий аграрного и агропромышленного производства следует полностью обеспечить новым инструментарием, а не приспособлением существующих теоретических достижений, которые не учитывают отраслевых особенностей и тем самым не смогут в полном объеме использоваться интегрированными предприятиями. Усовершенствовано интегрированный механизм и архитектуру стратегий управления маркетинговой и сбытовой деятельностью интегрированных предприятий, в основе которых предложены внутрихозяйственные изменения во взаимодействии производственной и сбытовой подсистем их деятельности с целью приспособления интегрированных производств и соответствующих стратегий для обеспечения необходимого уровня результативности и получения надлежащего уровня конкурентоспособности деятельности интегрированных предприятий. Предложено инструментарий формирования в интегрированных предприятиях маркетинговой деятельности и сбыта через выделение отдельных особенностей стратегического управления на новых функциональных и операционных уровнях инфраструктуры агропродовольственного рынка, а также определение необходимости введения внутренней вертикальной интеграции в аграрном производстве. Получили дальнейшее развитие принципы развития стратегий управления маркетингом и сбытом на основе существующих положений формирования товарной политики, стратегий ценообразования и товарораспределения для особенностей аграрного и агропромышленного производства с учетом соответствующих механизмов их внедрения в деятельность интегрированного предприятия. Определены пути развития в стратегическом управлении маркетинговой и сбытовой деятельностью интегрированных предприятий путем привлечения инструментария вертикальной интеграции в производственную систему управления и проектного обоснования предлагаемых мероприятий в соответствии с результатами маркетинговых исследований.
In the dissertation research the concept of construction of internal vertical integration in agroindustrial production was substantiated for introducing opportunities of agrarian enterprises to enter the new level of infrastructure of the agro-food market through the formation of integrated enterprises by means of changing their production direction taking into account the development of their marketing and marketing activities, in which, unlike the existing provisions, marketing activities for the conditions of agrarian and agro-industrial production should be fully secured. formed a new toolkit rather than adapting existing theoretical achievements that do not take into account sectoral characteristics and thus can not be used fully integrated enterprise. Improved integrated mechanism and architecture of strategies for managing marketing and sales activities of integrated enterprises, based on which the domestic changes in the interaction of production and sales subsystems of their activities are proposed in order to adapt integrated production and corresponding strategies to ensure the necessary level of efficiency and obtain the appropriate level of competitiveness of the integrated enterprises. The tools of formation in integrated enterprises of marketing activity and marketing are offered through the separation of certain features of strategic management at new functional and operational levels of the infrastructure of the agro-food market, as well as the definition of the necessity of introduction of internal vertical integration in agrarian production. Further development of the principles of development of marketing and sales management strategies was developed on the basis of the existing provisions for the formation of commodity policy, pricing and commodity distribution strategies for the characteristics of agrarian and agro-industrial production, taking into account the relevant mechanisms for their introduction into the activities of the integrated enterprise. The ways of development in the strategic management of marketing and sales activities of integrated enterprises are determined through the use of vertical integration tools in the production management system and the project substantiation of the proposed measures in accordance with the results of marketing research.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/5891
Appears in Collections:08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Lypovyi.pdf406.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.