Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/4077
Title: Облікова політика державного сектора економіки України
Other Titles: Учетная политика государственного сектора экономики Украины
Accounting policy of the state sector of Ukraine's economy
Authors: Чебанова, Н.В.
Ревуцька, Л.Є.
Орлова, В.М.
Keywords: облікова політика;державний сектор;державний сектор;економіка;бухгалтерський облік;організація;учетная политика;государственный сектор;экономика;бухгалтерский учет;организация;accounting policies;public sector;economics;accounting;organization
Issue Date: 17-Jan-2019
Publisher: Харків : ХНАУ
Citation: Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є., Орлова В.М. Облікова політика державного сектора економіки України. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2019. № 1. С.23-37.
Abstract: Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є., Орлова В.М. Облікова політика державного сектора економіки України. Предмет дослідження. Аналіз основних проблем організації облікової політики в бюджетних установах та їх вирішення у відповідності із виконанням НП (С) БОДС 125. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні специфіки порядку зміни облікової політики установ державного сектора економіки України як важливого засобу формування інформації під час здійснення бухгалтерського обліку. Для повного розкриття мети дослідження були вирішені ряд завдань, а саме: - проаналізовано порядок формування облікової політики; - визначено її принципи; - запропоновано змістовну структуру облікової політики суб'єкта державного сектору економіки. Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність методів наукового пізнання, а саме логічний, системноструктурний та інші. Результати роботи. Облікова політика визначається на основі НП (С) БО в державному секторі та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в державному секторі. Аналіз основних елементів облікової політики суб’єкта державного сектору показав майже повну відсутність альтернатив вибору бюджетної установи при розробці облікової політики. Підводячи підсумки Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 1. 2019 24 дослідження, зауважимо, що раціональна і ефективна організація системи бухгалтерського обліку починається з розробки його облікової політики, яка передбачає вибір комплексу методичних прийомів, способів і процедур організації та ведення бухгалтерського обліку суб'єкта державного сектора з числа загальноприйнятих в державі. Сфера застосування результатів. Отримані результати можуть бути використані як одна з пропозицій при реформуванні системи бухгалтерського обліку установ бюджетного сектора економіки України.
Чебанова Н.В., Ревуцкая Л.Е., Орлова В.Н. Учетная политика государственного сектора экономики Украины. Предмет исследования. Анализ основных проблем организации учетной политики в бюджетных учреждениях и их решения с выполнением НП (С) БУГС 125. Цель исследования заключается в обосновании специфики порядка изменения учетной политики учреждений государственного сектора как важного средства формирование информации во время осуществление бухгалтерского учета. Для полного раскрытия цели исследования были решены ряд задач, а именно: - проанализирован порядок формирования учетной политики; - определены ее принципы; - предложено содержательную структуру учетной политики субъекта государственного сектора экономики. Методы исследования. Методологической основой статьи является совокупность методов научного познания, а именно логический, системноструктурный и другие. Результаты работы. Учетная политика определяется на основе НП (С) БУ в государственном секторе и других нормативно-правовых актов по ведению бухгалтерского учета в государственном секторе. Анализ основных элементов учетной политики субъекта государственного сектора показал почти полное отсутствие альтернатив выбора бюджетного учреждения при разработке учетной политики. Подводя итоги исследования, заметим, что рациональная и эффективная организация системы бухгалтерского учета начинается с разработки его учетной политики, которая предусматривает выбор комплекса методических Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 1. 2019 37 приемов, способов и процедур организации и ведения бухгалтерского учета субъекта государственного сектора из числа общепринятых в государстве. Сфера применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы как одно из предложений при реформировании системы бухгалтерского учета учреждений бюджетного сектора экономики Украины.
Chebanova N.V., Revutska L.E., Orlova V.M. Accounting policy of the state sector of Ukraine's economy. Subject of study. Analysis of the main problems of the organization of accounting policies in budgetary institutions and their solution with the implementation of the NP (C) BOD 125. Purpose of the stud.- is to substantiate the specifics of the order of changing the accounting policy of the institutions of the public sector as an important means of information formation during the implementation of accounting. For a complete disclosure of the purpose of the study have been solved a number of problems, including: - analysis procedure for the formation of accounting policies; - defines its principles; - proposed content structure accounting policies in the public sector. Research methods. The methodological basis of the paper is a combination of methods of scientific knowledge, and it is logical, systematic and structural, and others. Results of the work. The accounting policy is determined on the basis of the NP (C) of the public sector and other statutory acts on accounting in the public sector. The analysis of the main elements of the accounting policy of the public sector entity showed almost complete absence of alternatives to the choice of a budgetary institution in the design of accounting policies. Summing up the results of the study note that the rational and efficient organization of the accounting system begins to develop its accounting policy choice which involves complex instructional techniques, methods and procedures of the organization and accounting entity among public sector generally accepted in the country. Sphere application of the results. The results can be used as one of the proposals in reforming the accounting system budget sector institutions of Ukraine's economy.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/4077
Appears in Collections:Вісник Харківського національного аграрного університету ім. в.В. Докучаєва. Серія "Економічні науки" №1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.