Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3656
Title: Розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу промислового сектору
Other Titles: Development of innovation and investment potential of the industrial sector
Authors: Маркіна, І. А.
Марчишинець, С. М.
Keywords: управління;підприємство;потенціал;інновації;інвестиції;інноваційно-інвестиційний розвиток;management;enterprise;potential;innovations;investments;innovation and investment development
Issue Date: 2019
Publisher: Харків
Citation: Маркіна І. А., Марчишинець С. М. Розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу промислового сектору. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. № 2. С. 5-11.
Series/Report no.: Актуальні проблеми інноваційної економіки;№ 2
Abstract: Вступ. Основним каталізатором ефективних перетворень в промисловому секторі економіки є інноваційно-інвестиційна політика, яка покликана підвищувати потенційні можливості, а саме можливості виробничого сектору економіки України. Інноваційно-інвестиційний потенціал тісно відображає об’єктивно-існуючу можливість соціально-економічного розвитку системи людства. Мета статті полягає у з’ясуванні основних положень і підходів, які відображають інноваційно-інвестиційний потенціал та сутність інноваційно-інвестиційного розвитку. Результати. Розглянуто ідеологія держави в області інноваційної та інвестиційної політики. Представлено узагальнення тлумачення поняття «розвиток» філософської точки зору. Доведено вирішальну роль розвитку в розумінні сутності всього сущого. Розглянуто вектор розвитку в розрізі його регресивного або прогресивного прояву. Визначено, що етапи розвитку виступають фазами зміни системи, до яких віднесено: появу, висхідну стадію розвитку, максимальний розвиток або зрілість, регресивні зміни або низхідна стадія, розпад і загибель. Визначено тенденцію диференціації в соціально-економічних системах. Розглянуто сутність «становлення» як етапу в розвитку системи. Розкрито сутність зрілості системи. Розглянуті зовнішні та внутрішні джерела розвитку системи. На основі проведеного еоретичного узагальнення надано ключові властивості поняття «розвиток»: він виступає формою постійного руху вперед від простої до складної форми; ступінь розвитку визначається впливом зовнішніх і внутрішніх чинників; шлях розвитку системи визначається її базовими мотивами, ступенем визнання системою об’єктивно існуючої дійсності; розвиток можливий за умови розуміння кількісних параметрів кінцевої мети; форма його реалізації є циклічною або спіральною; аналіз розвитку має здійснюватися в двох напрямках дослідження: в матеріальному і духовному світах. Надано визначення поняття «інновація». Розглянуто сутність науково-технічного прогресу як основи економічного розвитку та представлено бачення провідних науковців-економістів на цей феномен. Надано кількісні оцінки впливу інноваційного зростання ВВП. Надано оцінку кількісного внеску різних факторів економічного зростання ринкової економік
Introduction. The main catalyst for effective transformations in the industrial sector of the economy is innovation and investment policy, which aims to increase the potential, namely the capacity of the manufacturing sector of the Ukrainian economy. The innovation and investment potential closely reflect the objectively existing possibility of socioeconomic development of the human system. The purpose of the article is to clarify the basic principles and approaches that reflect the innovation and investment potential and the essence of innovation and investment development. Results. The state ideology in the field of innovation and investment policy is considered. A generalization of the concept of “development” of the philosophical point of view is presented. The decisive role of development in understanding the essence of everything is proved. The vector of development in terms of its regressive or progressive manifestation is considered. It is determined that the stages of development are the stages of system change, which include: appearance, upward stage of development, maximal development or maturity, regressive changes or downward stage, disintegration and death. The tendency of differentiation in socio-economic systems is determined. The essence of «becoming» as a stage in the system development is considered. The essence of the system's maturity is revealed. External and internal sources of system development are considered. On the basis of the theoretical generalization, the key properties of the concept of “development” are given: it acts as a form of constant movement forward from simple to complex form; the degree of development is determined by the influence of external and internal factors; the way of development of the system is determined by its basic motives, the degree of recognition by the system of objectively existing reality; development is possible if it’s provided by the quantitative parameters of the end goal; the form of its implementation is cyclical or spiral; analysis of development must be carried out in two directions of research: in the material and spiritual worlds. The definition of “innovation” is given. The essence of scientific and technological progress as a basis of economic development is considered and the vision of leading scientists-economists on this phenomenon is presented. Quantitative estimates of the impact of innovative GDP growth are provided. The quantitative contribution of various factors of economic growth of a market economy is given.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3656
ISSN: 2524-0455
Appears in Collections:Випуск 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf232.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.