Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3618
Title: Облікова політика підприємства - основа стратегічного управління
Other Titles: Учетная политика предприятия - основа стратегического управления
The accounting policy of the enterprise is the basis of strategic management
Authors: Чебанова, Н.В.
Акульшина, І.В.
Яковлєв, А.М.
Keywords: облікова політика;організація обліку;підприємство;управління;стратегічне управління;звітність;достовірність;учетная политика;организация учета;предприятие;управление;стратегическое управление;отчетность;достоверность;accounting policy;accounting organization;enterprise;management;strategic management;reporting;reliability
Issue Date: 26-Jul-2018
Publisher: Харків : ХНАУ
Citation: Чебанова Н.В., Акульшина І.В., Яковлєв А.М. Облікова політика підприємства - основа стратегічного управління. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2018. №3. С. 107-116.
Abstract: Чебанова Н.В., Акульшина І.В., Яковлєв А.М. Облікова політика підприємства - основа стратегічного управління. Предмет дослідження. У статті проаналізовано підходи до розуміння сутності облікової політики. Розглянуто фактори, що впливають на формування облікової політики. Наведено етапи формування облікової політики суб’єкта господарської діяльності. Визначено сутність облікової діяльності як фактору впливу на процес управління. Мета дослідження. Розробка пропозицій по удосконаленню облікової політики підприємств шляхом зміни структури та змісту Наказу про облікову політику. Завдання дослідження: - дослідити зміст і сутність поняття «облікова політика» як спеціальної облікової категорії, яка впливає на організацію фінансовогосподарської діяльності підприємства; - обґрунтувати структуру облікової політики підприємства; - дати рекомендації щодо змісту і завданням кожного розділу облікової політики підприємства. Методи дослідження. У ході дослідження застосовувалися методи системного аналізу, логічного узагальнення, абстрактно-логічні методи. Результати роботи. Облікова політика є одним із елементів, який впливає на результати виробничо-фінансової діяльності підприємства. Від чіткого, коректного та правильного її формування залежить достовірність фінансової звітності підприємства. Облікова політика визначає підходи до організації економіки підприємства на тривалий період, сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій в управлінні підприємством, дає змогу оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у виробничому процесі, ефективно пристосовувати виробничу систему до умов зовнішнього середовища, знизити економічний ризик та виявити найбільш ефективні підходи до стратегічного управління підприємством. Підприємства розробляють облікову політику із дотриманням методів, принципів та процедур бухгалтерського обліку, за умови обґрунтування економічної доцільності, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Методологічні складові організації обліку, які наведено у обліковій політиці, обґрунтовують вибір методу обліку; визначають та застосовують відповідність критеріїв суттєвості й достовірності даних; дають змогу дотримуватись нормативів оформлення результатів обліку; надають своєчасну і повну інформацію для прийняття управлінських рішень. Система контрольних процедур, наведених в Наказі про облікову політику, гарантує достовірності інформаційної бази від конкретної операції до фінансової звітності. Наявність навіть досконалої галузевої облікової політики не вичерпує проблему методичного забезпечення розробки інформаційної бази управління активами та капіталом. Існує потреба в розробці на кожному підприємстві індивідуального інструктивного документа з його облікової політики. В такому документі не слід повторювати положення галузевих стандартів (принципи, методи обліку, облікові та контрольні процедури), допускається при необхідності лише конкретизація, уточнення цих положень з урахуванням специфіки організації виробництва та управління на підприємстві. Сфера застосування результатів. Отримані результати можуть бути використані при розробці облікової політики кожного суб’єкта господарювання.
Чебанова Н.В., Акульшина И.В., Яковлев А.М. Учетная политика предприятия - основа стратегического управления. Предмет исследования. В статье проанализированы подходы к пониманию сущности учетной политики. Рассмотрены факторы, влияющие на формирование учетной политики. Приведены этапы формирования учетной политики субъекта хозяйственной деятельности. Определена сущность учетной деятельности как фактора влияния на процесс управления. Цель исследования. Разработка предложений по совершенствованию учетной политики предприятий путем изменения структуры и содержания Приказа об учетной политике. Задачи исследования: - исследовать содержание и сущность понятия «учетная политика» как специальной учетной категории, которая влияет на организацию финансово-хозяйственной деятельности предприятия; - обосновать структуру учетной политики предприятия; - дать рекомендации по содержанию и задачам каждого раздела учетной политики предприятия. Методы исследования. В ходе исследования применялись методы системного анализа, логического обобщения, абстрактно-логические методы. Результаты работы. Учетная политика является одним из элементов, который влияет на результаты производственно-финансовой деятельности предприятия. От четкого, корректного и правильного ее формирования зависит достоверность финансовой отчетности предприятия. Учетная политика определяет подходы к организации экономики предприятия на длительный период, способствует усилению учетно-аналитических функций в управлении предприятием, позволяет оперативно реагировать на изменения, происходящие в производственном процессе, эффективно приспосабливать производственную систему к условиям внешней среды, снизить экономический риск и выявить наиболее эффективные подходы к стратегическому управлению предприятием. Предприятия разрабатывают учетную политику с соблюдением методов, принципов и процедур бухгалтерского учета, при условии обоснования экономической целесообразности, в соответствии с положениями (стандартами) бухгалтерского учета. Методологические составляющие организации учета, приведены в учетной политике, обосновывают выбор метода учета; определяют и применяют соответствие критериев существенности и достоверности данных; позволяют соблюдать нормативы оформления результатов учета; оказывают своевременную и полную информацию для принятия управленческих решений. Система контрольных процедур, приведенных в Приказе об учетной политике, гарантирует достоверности информационной базы от конкретной операции в финансовой отчетности. Наличие даже совершенной отраслевой учетной политики не исчерпывает проблему методического обеспечения разработки информационной базы управления активами и капиталом. Существует потребность в разработке на каждом предприятии индивидуального инструктивного документа с его учетной политики. В таком документе не следует повторять положения отраслевых стандартов (принципы, методы учета, учетные и контрольные процедуры), допускается при необходимости только конкретизация, уточнение этих положений с учетом специфики организации производства и управления на предприятии. Сфера применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке учетной политики каждого предприятия.
Chebanova N.V., Akulshina I.V., Yakovlev A.N. The accounting policy of the enterprise is the basis of strategic management. Subject of study. The article analyses the approaches to understanding the essence of accounting policies. The factors influencing the formation of accounting policy are considered. The stages of formation of the accounting policy of the subject of economic activity are presented. The essence of accounting activity as a factor of influence on the management process is determined. Purpose of the study. Development of proposals to improve the accounting policy of enterprises by changing the structure and content of the Order on accounting policy. Objectives of the study: - to investigate the meaning and essence of the concept "accounting policy" as a special accounting category, which affects the organization of financial and economic activity of the enterprise; - to substantiate the structure of the accounting policy of the enterprise; - to give recommendations on the content and tasks of each section of the accounting policy of the enterprise. Methods of research. Administration of income in an administrative order, system analysis, logical generalization, abstract-logical methods. Results of the work. Accounting policy is one of the elements that affects the results of the production and financial activity of the enterprise. The authenticity of the financial statements of an enterprise depends on its clear, correct and correct formation. Accounting policy defines approaches to the organization of the enterprise economy for a long period of time, promotes the strengthening of accounting and analytical functions in the management of the enterprise, makes it possible to react promptly to changes taking place in the production process, effectively adapt the production system to the environment, reduce the economic risk and identify the most effective approaches to strategic business management. Enterprises develop accounting policies in accordance with accounting methods, principles and procedures, subject to substantiation of economic feasibility, in accordance with the accounting standards (standards). Methodological components of the accounting organization, which are presented in the accounting policy, substantiate the choice of the accounting method; determine and apply the criteria of the severity and reliability of the data; allow to adhere to the standards of registration of the results of accounting; provide timely and complete information for making managerial decisions. The system of control procedures specified in the Order on accounting policies guarantees the reliability of the information base from a particular transaction to the financial statements. The existence of even perfect sectoral accounting policies does not exhaust the problem of methodological support for the development of an information base for asset management and capital. There is a need to develop at each enterprise an individual guidance document on its accounting policies. In such a document, it is not necessary to repeat the provisions of industry standards (principles, methods of accounting, accounting and control procedures); only the specification, specification of these provisions, taking into account the specifics of the organization of production and management in the enterprise, is allowed, if necessary. Scope of application of the results. The results obtained can be used in the development of accounting policies of each entity.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3618
Appears in Collections:Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія" Економічні науки" № 3Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.