Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/20582
Title: Вирощування кормових культур в сумісних посівах
Other Titles: Выращивание кормовых культур в совмесных посевах
Growing of green crops is in compatible sowing
Authors: Мельник, В. І.
Пастухов, В. І.
Циганенко, М. О.
Анікєєв, О. І.
Романашенко, О. А.
Качанов, В. В.
Keywords: сумісний посів;кукурудза;соя;агрегат;урожайність;силос;совместный посев;кукуруза;соя;агрегат;урожайность;силос;the compatible occupied;corn;soy;aggregate;productivity;silo
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХНТУСГ
Citation: Мельник В. І., Пастухов В. І., Циганенко М. О., Анікєєв О. І., Романашенко О. А., Качанов В. В. Вирощування кормових культур в сумісних посівах. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 199 «Механізація сільськогосподарського виробництва». 2019. С. 95-102.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 199
Abstract: У статті представлені результати досліджень в 2018 році роботи дослідного зразка спеціалізованої 8-ми рядкової пневматичної сівалки для сумісних посівів кормових культур. Ця сівалка була створена в результаті плідної сумісної праці науковців ХНТУСГ та спеціалістів ПАТ «Ельворті». Дослідження роботи сівалки проводилися в державних дослідних господарствах Північного Сходу Національної академії аграрних наук України в 2017 році в господарстві «Кутузівка» Харківського району, Харківської області, а в 2018 році в с. Сад Сумського району, Сумської області. Необхідність дворічних досліджень диктувалася новизною конструкції сівалки, відсутністю аналогів в Україні. Для проведення досліджень була розроблена програма і методика, які передбачали визначення показників якості роботи сівалки, впливу на врожайність силосної маси з сумісних посівів, а також вплив силосу з сумісних посівів на продуктивність корів. При дослідженнях роботи розробленої сівалки траплялися відмови та недоліки запропонованої конструкції, які будуть основою для подальшого удосконалення сівалки. Галузь рослинництва в сільськогосподарському виробництві має важливе значення як для задоволення потреб населення у продуктах харчування та сировини для переробних підприємств так і для виготовлення кормів в галузі тваринництва. Ефективність та продуктивність тваринництва в основному залежить від рівня забезпеченості його достатньою кількістю та якістю кормів. Це відноситься як до відгодівлі тварин і особливо для продуктивності молочного стада корів.
В статье представлены результаты исследований в 2018 году работы опытного образца специализированной 8-ми рядной пневматической сеялки для совмещенных посевов кормовых культур. Эта сеялка была создана в результате плодотворного труда научных сотрудников ХНТУСХ и специалистов ПАО «Эльворти». Исследования работы сеялки проводились в производственных условиях государственных опытных хозяйств Северного Востока Национальной академии аграрных наук Украины в 2017 году в опытном хозяйстве «Кутузовка» Харьковского района Харьковской области, а в 2018 году в с. Сад Сумского района, Сумской области. Необходимость двухлетних исследований диктовалась новизной конструкции сеялки отсутствием аналогов в Украине. Для проведения исследований была разработана программа и методика, которая предлагала определение показателей качества работы сеялки, а также влияние силоса с совмещенных посевов на продуктивность коров. Во время исследований фиксировались также отказы, недостатки в работе сеялки, которые будут основой для будущего улучшения работы сеялки.
In the article the results of researches are presented in 2018 of work of preproduction model specialized by 8th rowpneumatic сеялки for the combined sowing o f green crops. This сеялка was created as a result of fruitful labour ofresearch worke rs of Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture and specialists of PAO"Elvorti". Researches of work of сеялки were cond ucted inthe productive terms of state experience economies of Northeast of the National academy of agrarian sciences of Ukrainein 2017 in an experienc e economy of "Kutuzovka" of theKharkov district of the Kharkov area, and in 2018 in p. Gardenof the Sumy district, Sumy area. The necessity of twoyearresearches was dictated by the novelty of construction ofсеялки by absence of an alogues in Ukraine. For realization ofresearches the program and methodology, that offereddetermination of indexes of quality of work of сеялки, andalso influence of silo from the combined sowing to theproductivity of cows, was worked out. During researches refuses were fixed also, defects in-processсеялки that
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/20582
ISBN: 5-7987-0176Х
Appears in Collections:Випуск 199: Механізація сільськогосподарського виробництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Visnyk KhNTUSH_199_2019_11.pdf767.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.