Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13405
Title: Ways of improving the personnal management system in the enterprise
Other Titles: Шляхи удосконалення системи управління персоналом на підприємстві
Пути совершенствования системы управления персоналом на предприятии
Authors: Kuskova, S. V.
Zhivotchenko, V. V.
Keywords: personnel;enterprise;motivation;bonus;efficiency;personnel management;персонал;підприємство;мотивація;премія;ефективність;управління персоналом;персонал;предприятие;мотивация;премия;эффективность;управление персоналом
Issue Date: 2018
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Kuskova S. V., Zhivotchenko V. V. Ways of improving the personnal management system in the enterprise. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 193 «Економічні науки». 2018. С. 228-237.
Series/Report no.: Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 193;
Abstract: In Ukraine, in the conditions of the formation of market relations, special problems are the problems of practical application of the latest forms of personnel management, which contribute to increasing the socio-economic efficiency of the enterprise. The success of the work of any enterprise is provided by its employees, and therefore the modern concept of management of the enterprise should provide for the allocation of a large number of functional areas of management activities related to the management of personnel. Currently, the determinants of competitiveness are the availability of labor force, the degree of its motivation, organizational structures and forms of work that determine the effectiveness of the use of personnel. In order to provide an effective personnel policy, enterprises should take into account such internal production features as: development goals, management style trends, work group specifics, etc.
В Україні, в умовах становлення ринкових відносин, особливе значення мають проблеми практичного застосування новітніх форм управління персоналом, які сприяють підвищенню соціально-економічної ефективності підприємства. Успіх роботи будь-якого підприємства забезпечують його працівники, а отже сучасна концепція управління підприємством повинна передбачати виділення з великої кількості функціональних сфер управлінської діяльності тієї, що пов’язана з управлінням персоналом. Нині визначальними факторами конкурентоспроможності є забезпеченість робочою силою, ступінь її мотивації, організаційні структури і форми роботи, що визначають ефективність використання персоналу. Для забезпечення ефективної кадрової політики підприємства повинні враховуватись такі його внутрішньовиробничі особливості як: цілі розвитку, тенденції управлінського стилю, специфіка робочих колективів тощо.
В Украине, в условиях становления рыночных отношений, особое значение имеют проблемы практического применения новых форм управления персоналом, способствующие повышению социально-экономической эффективности предприятия. Успех работы любого предприятия обеспечивают его работники, а значит, современная концепция управления предприятием должна предусматривать выделение из большого числа функциональных сфер управленческой деятельности той, которая связана с управлением персоналом. Сейчас определяющими факторами конкурентоспособности являются обеспеченность рабочей силой, степень ее мотивации, организационные структуры и формы работы, определяющие эффективность использования персонала. Для обеспечения эффективной кадровой политики предприятия необходимо учитывать такие его внутрипроизводственные особенности как: цели развития, тенденции управленческого стиля, специфика рабочих коллективов и тому подобное.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13405
Appears in Collections:Випуск 193: Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_193_2018.pdf381.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.